کانال تلگرام سها

رسالتم چه میتواند باشد
جز سرودن تو
جز ترجمه ی شعر چشمانت
جز درک شادی و برق
آن مردمک های قهوه ای
رسالتم چه میتواند باشد
جز قلم رقصاندن
به نیت تو…
باید مرا یاری کنی
در رسیدن به رسالت الهی ام
تو که نمیخواهی
بااین ندادنم کاری 
و پشت گوش انداختن
پروردگار را ناراحت کنیم؟

دنبال کانال شعر و متن عاشقانه ای؟ بیوگرافی کوتاه و شاعرانه میخوای؟ عکس عاشقانه میخوای؟ توی کانال شعر های سُها حتما پیداش میکنی?

https://t.me/SOHA_POET