کانال مدیریت و کسب و کار

خرده فروشی؛ چیدمان فروشگاهی، بازاریابی و فروش با وحید نثائی

https://telegram.me/nessaei