کانال تلگرام دادرس ایرانیان

 

فیش حقوقی وجوازکسب (کفالت)سند
جهت کلیه محاکم قضایی کشور(ضامن دانشجویی/استخدام/وغیره)زیرنظروکیل دادگستری.صرفابرای بانک تماس نگیرید

https://t.me/dadresiranian