کانال تلگرام بخندید ?

 

بخندید?

ببینید?

هرشب روده بر شوید ?

اینجا نمیری سکته ات حتمیه??

خنده در حد انقراض نسل ?
https://telegram.me/bekhanded

اینم کاناله ولی با بقیه خیلی فرق داره?

 

#جوک #خنده #سرگرمی #سوژه #بامزه  #شاد  #طنز