کانال تلگرام آخرین پریشانی

 

جدید ترین سخنان بزرگان درباره ی روابط عاشقانه
جملات احساسی منطقی
از بین بردن نفرت کینه حسادت با دقت در جملات

https://t.me/cccaaattt