موفقیت در بورس اتفاقی نیست
گروه تحلیل برتر درکنارشماست برای رسیدن ب موفقیت…

https://t.me/tahlil_bartar_iran