ارزیابی و تحلیل روزانه بازار های مالی و مشاوره کارشناسی کمک کوچکی در راستای تصمیم گیریهای اقتصادی شما

https://t.me/economicanalyse