تو این گروه میتونی کسب و کار کانال یا گروه خودتو رایگان تبلیغ کنی ?

هر 5 دقیقه یه بار میتونی رایگان تبلیغ بفرستی ?

https://t.me/vip4tab