تحلیل گر بازار بورس
بهترین استراتژی در هر شرایطی از بازار
ارائه اموزش های بورسی
بازدهی روزانه ۵ تا ۲۰ درصد
نوسان گیری روزانه

https://t.me/signal_borrs