بورسی شو
مطالب :
۱- عرضه های اولیه
۱- اخبار بورس
۳- معرفی نماد های شاخص

https://t.me/boorssi_shoo