کانال ایرانگردی و ایران شناسی

کانال تخصصی ایرانگردی و ایران شناسی
به سه زبان پارسی؛ انگلیسی و چینی
جاذبه های گردشگری ایران-معماری ایرانی-غذاهای ایرانی-سازهای ایرانی و ….
بزودی به زبانهای ترکی و روسی هم پست خواهیم گذاشت.

https://t.me/wevisitpersia