کانال آموزش زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی به صورت خود آموز و موضوعی از مبتدی تا پیشرفته

https://t.me/EnglishSelfStudyWithGanjeali