وام به دارندگان خودرو تهران فوری ۱روزه .

https://t.me/vam_asan_fori