علوم غریبه و متافیزیک طباطبایی

 

کانال کتب علوم غریبه و متافیزیک و انجام تمام کارهای دعانویسی یا استاد عامل علوم علوم غریبه و متافیزیک طباطبایی(کتابخانه)
گرفتن سر کتاب??
جفت بودن ستاره??
نوشتن ادعیه
,باطل السحر قوی ،دفع همزاد ،راضی کردن خانواده ها جهت ازدواج،زبان بند، کارگشایی رزق و روزی و
حکاکی الواح??

https://t.me/doaaaadd