با خدا باش و پادشاهی کن

https://t.me/asatid_irani