عارفانه سرکتاب قرآنی

 

حاجت روایی با قرآن برگشت معشوق رزق روزی بخت گشایی مهرومحبت همسر فروش ملک جذب ثروت باطل کردن سحر وطلسم با دعاهای قرانی…

https://t.me/yahoo777