طراحی و ساخت مخازن تحت فشار

طراحی و ساخت مخازن تحت فشار

جهت آشنایی با مخازن تحت فشار ، مبدل حرارتی و مخازن ذخیره به کانال ما بپیوندید واز اطلاعات ذی قیمت آن استفاده کنید ( این اطلاعات توسط اینجانب کارشناس طراح ارشد مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) با ۲۷سال تجربه درحوزه نفت، گاز ، پتروشیمی و مدرس دانشگاه می باشم. تهیه و به اشتراک گذاشته می شوند)

https://t.me/Mechanic_Ayalvar