طراحی و ساخت مخازن تحت فشار

طراحی و ساخت مخازن تحت فشار

جهت آشنايي با مخازن تحت فشار ، مبدل حرارتي و مخازن ذخيره به کانال ما بپيونديد واز اطلاعات ذي قيمت آن استفاده کنيد ( اين اطلاعات توسط اينجانب کارشناس طراح ارشد مهندسي مکانيک (طراحي کاربردي) با 27سال تجربه درحوزه نفت، گاز ، پتروشيمي و مدرس دانشگاه مي باشم. تهيه و به اشتراک گذاشته مي شوند)

https://t.me/Mechanic_Ayalvar