دفتر نمایندگی آجی بادم ترکیه

دفتر نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی آجی بادم ترکیه در ایران.
امید به درمان سرطان.
مدارک پزشکی خود را جهت دریافت یک مشاوره دقیق تر ارسال کنید

https://t.me/acibademirantab