ربات ارسال سفارشات و‌سرخط سهام
مدیریت ارسال خرید و فروش در بورس

https://t.me/RobotBourseAsan