بهشت کبوتران زینتی

?مطالب آموزشی و کاربردی در امر پرورش کبوتر
?معرفی و آشنایی با انواع نژادها
?آهنگ ها ، تصاویر و کلیپ های مرتبط با کبوتر
?فروش قفسهای مخصوص پرورش
?فروش کبوتر و ارسال به تمام نقاط کشور

https://t.me/pigeons_paradise