بهشت کبوتران زینتی

🔼مطالب آموزشی و کاربردی در امر پرورش کبوتر
🔼معرفی و آشنایی با انواع نژادها
🔼آهنگ ها ، تصاویر و کلیپ های مرتبط با کبوتر
🔼فروش قفسهای مخصوص پرورش
🔼فروش کبوتر و ارسال به تمام نقاط کشور

https://t.me/pigeons_paradise