اخذ اقامت در قبرس با خرید آپارتمان لوکس. شروع پرداختی از ۲۰۰ میلیون تومان . فقط با پرداخت یک چهارم ارزش ملک صاحب اقامت و کلید آپارتمان و سند آپارتمان میشوید. حساب بانکی بین المللی مدارس دوزبانه رایگان وزندگی در یک کشور امن و خوش آب و هوا را تجربه میکنید.

https://t.me/cyprus4u